بیمارستان چشم پزشکی نگاه

بیمارستان چشم پزشکی نگاه

تلفن: 23555
آدرس: تقاطع خیابان شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گلنبی (کتابی)، پلاک 3، بیمارستان چشم پزشکی نگاه(عینک فروشی)