تشخیص تنبلی چشم
تشخیص تنبلی چشم

تشخیص تنبلی چشم

تشخیص تنبلی چشم

  1. بررسی حدت بینایی

کودکان از 3 سال به بالا می توانند با آموزش، حرف E را درجهت های مختلف تشخیص دهند و با این کار می توان دید آنهارا با استفاده از تابلوی اسنلن، اندازه گیری کرد. اندازه گیری دید بهتر است درحالیکه هر کدام از چشم ها کاملا پوشیده شده و به صورت چند حرف در یک خط (نه حروف تک تک)، اندازه گیری شود. اختلاف دید بین دو چشم بیشتر از 2 خط، آمبلیوپی تعریف می شود. در کودکان با سن کمتر، با کارت های تصویری (Alen) ، که شکل اشیاء روی آن منقوش است یا کارت های Teller که روی کارت، خطوط راه راه وجود دارد، دید چشم ها ارزیابی می شود. البته تست اسنلن ارزش بالاتری دارد.

  1. مقایسه فیکساسیون دو چشم نسبت به یکدیگر(binocular fixation pattern)

این روش در مواردی که سن بچه کم باشد و برای اندازه-گیری دید همکاری ننماید و در ضمن چشم ها انحراف نداشته باشد،

استفاده می شود. در این روش با یک پوشاننده  ،(occlude )یک چشم را پوشانده، واکنش چشم دیگر را ارزیابی می کنند.

اگر کودک مقاومتی نکند و فیکساسیون چشم خوب باشد، نشان می دهد که دید چشم ها به هم نزدیک است ولی اگر یک چشم

آمبلیوپی یا کاهش بینایی داشته باشد، کودک واکنش نشان داده، مانع را از روی چشم برمی دارد یا تلاش می کند اطراف شیء را نگاه کند و حتی ممکن است گریه کند. 

   3.سایر روش ها

بررسی دید سه بعدی، رتینوسکوپی و تست های الکتروفیزیولوژي

 

برگرفته از:مجله پرستار چشم