آمبلیوپی تنبلی چشم و (دید مبهم)
آمبلیوپی تنبلی چشم و (دید مبهم)

آمبلیوپی تنبلی چشم و (دید مبهم)

آمبلیوپی تنبلی چشم و (دید مبهم)

آمبلیوپی از نظر لغوی به معنی (دید مبهم ) است. این اختلال، نوعی کاهش بینایی (نه نابینایی کامل) است . شیوع آن 1 تا 5درصدگزارش شده است. آمبلیوپی کاهش دید چشم ها بدون اختلال ساختمانی اولیه در مسیر بینایی است که در اثر وجود عیوب انکساری، اختلال ساختاری یا انحراف چشم ها در دوران کودکی یا به طور کلی تحریک ناکافی سیستم بینایی در دوران حساس آن ایجاد می شود. هر چه این اختلال زودتر بروز کند، مشکل بینایی شدیدتر خواهد بود. بنابراین تشخیص سریع اختلال حس بینایی، اهمیت زیادی دارد. بهبود قدرت دید بعد از درمان، تنها در سنین کمتر از 6 سالگی از احتمال موفقیت خوبی برخوردار است.

 

محققان معتقدند نورون هایی که اطلاعات را از چشم راست و چپ به مغز منتقل مى کنند، در دوران تکامل مغز با یکدیگر در حال رقابت بوده و چنانچه در این دوره تکاملی یکی از چشم ها دچار محرومیت بینایی گردد، سبب عدم تکامل راه های بینایی همان طرف شده و بر عکس راه بینایی طرف دیگر که مربوط به چشم خوب است کامل مى گردد. نقص چشم محروم، منجر به نقصان دائمی بینایی در آن گردیده که مى توان آن را از طریق کلینیکی به صورت کاهش حدت بینایی و از نظر الکتروفیزیولوژی هم نشان داد. نشان داده شده است که شبکیه، جسم زانویی خارجی و کورتکس بینایی، از نظر مورفولوژی تغییر می یابند اما ضایعه اصلی در کورتکس بینایی است.

 

برگرفته از:مجله پرستار چشم